Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De rechtsverhouding tussen PLANTYN NV, met maatschappelijke zetel Posthofbrug 6-8, bus 3 in 2600 Antwerpen (Berchem), ingeschreven in het handelsregister van Mechelen onder het nummer 0887 899 693 en in het btw-register onder het nummer BE 887 899 693 (hierna "PLANTYN" genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als "de Overeenkomst"). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van PLANTYN. PLANTYN behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

2. De prestaties van PLANTYN omschrijven wij als het verschaffen van informatie aan de klant via papieren en elektronische dragers, cd-roms, internet, of enige andere drager, alsook door organisatie van studiedagen, workshops, gebruikersbijeenkomsten en andere vormen van opleidingen. Hierna worden deze prestaties gezamenlijk aangeduid als de “Producten". Voor Producten die betrekking hebben op recente ontwikkelingen in bepaalde materies waarvoor nog geen nieuwe informatie voorhanden is (b.v. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de materie), zal PLANTYN geen informatie kunnen leveren. Dit ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichtingen. Tenzij het expliciet anders is overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Producten standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. De klant aanvaardt dan ook dat PLANTYN geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Producten om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. PLANTYN neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke Producten, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

3. Commerciële documenten en aanbiedingen van PLANTYN scheppen op geen enkele manier  verbintenissen voor PLANTYN. De Overeenkomst tussen PLANTYN en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door PLANTYN of bij begin van uitvoering van de bestelling door PLANTYN.

4. In België zijn de verkoopprijzen van PLANTYN (tenzij anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend - en administratiekosten (steeds met een maximumbedrag aan verzendkosten van 3,95 EUR). PLANTYN behoudt zich ten allen tijde het recht voor om voor al haar abonnementsproducten het principe van de vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. PLANTYN behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst alsook de factureringswijze.

5. Tenzij het expliciet anders is overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand (waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde afgelopen), verhoogd met een forfaitaire vergoeding die 15% uitmaakt vanhet bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimumbedrag van € 25,00. Als de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van PLANTYN te betalen, kan PLANTYN alle leveringen van Producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten.

6. Alle geleverde Producten blijven eigendom van PLANTYN tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. Behalve ingeval de klant een consument (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt) is, zijn de risico's echter ten laste van de klant vanaf het moment dat de Producten de magazijnen van PLANTYN verlaten. Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van hier beschreven voorwaarden of van de algemene licentievoorwaarden, kan PLANTYN van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst overgaan, tegelijk het volledige recht behoudend om de geleverde Producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.

7. PLANTYN heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van PLANTYN.

8. PLANTYN zal alle redelijke maatregelen nemen om de bestelde Producten op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen zijn vermeld, zijn deze louter  indicatief en informatief en vormen zij voor PLANTYN geen resultaatsverbintenis. PLANTYN behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de Producten worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Voor consumenten (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt) geldt een leveringstermijn van maximum 30 dagen.

9. Tenzij het expliciet anders is overeengekomen, zal de klant zijn klachten schriftelijk overmaken aan de klantendienst van PLANTYN en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de Producten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan niet weerhouden worden tegen PLANTYN indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door PLANTYN, zonder dat PLANTYN tot een bijkomende schadevergoeding kan worden verplicht.
Voor consumenten (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt) geldt een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. PLANTYN beantwoordt een klacht binnen 3 werkdagen.

10. Recht van retour

10a. Voor particuliere consumenten (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt).

Wanneer de koper de verkoop wil annuleren, kan hij dat doen binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke,  originele verpakking, samen met alle toebehoren en een kopie van de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden op kosten van de koper naar: Plantyn - P/A Antwerpen X - Noorderlaan 395 - 2099 Antwerpen X.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugzending zal PLANTYN de eventueel reeds betaalde sommen terugstorten. Meer info vindt u op www.plantyn.com/retour. Dit recht van retour is niet geldig voor gedownloade producten en/of diensten. 

10b. Voor bedrijven
Bedrijven hebben geen recht van retour tenzij anders overeengekomen is tussen de partijen. 

11. Tenzij er binnen de overeenkomst andere expliciete afspraken zijn gemaakt, is de aansprakelijkheid van PLANTYN beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. PLANTYN is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. PLANTYN is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant. PLANTYN is ook niet aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van PLANTYN wordt weerhouden, is PLANTYN enkel verplicht om het Product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, om de verkoopprijs terug te betalen.

12. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling. Het door de klant schriftelijk aangevraagde annuleringsverzoek dient door PLANTYN te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Plantyn die 15% bedraagt van de waarde van de bestelling.
Deze bepaling geldt niet voor consumenten (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt)

13. Tenzij het expliciet anders is overeengekomen, bedraagt de looptijd van een Overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden Product 1 jaar en wordt deze looptijd stilzwijgend verlengd voor opéénvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging ten minste 1 maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging.

14. Indien de klant geen consument is in de zin van de Wet Marktpraktijken, dan zijn de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en PLANTYN kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.
Indien de klant een consument is in de zin van de Wet Marktpraktijken (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt), zal de  rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders bevoegd zijn.
De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

15. PLANTYN behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de factureringswijze van de Producten te wijzigen en/of uit te breiden (b.v. aanvullingen of bijwerkingen, cd-roms, internetservices, verandering van delivery-based (=factuur per verzonden item) in time-based (=factuur voor een bepaalde periode) facturering, e.a.).
16. Elke verhuring of uitlening van het verkochte Product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PLANTYN is verboden. PLANTYN zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de koper aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor informatieve, educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant het Product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PLANTYN, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 verschuldigd per inbreuk, Daarnaast behoudt  PLANTYN het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.
 

17. Behalve de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet alleen beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbenden of PLANTYN.

18. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het database-bestand van PLANTYN. Deze gegevens worden uitsluitend  gebruikt met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door PLANTYN aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en PLANTYN.

19. Bepaalde Producten waarbij de informatie of software o.a. via cd-rom of internet ter beschikking van de klant wordt gesteld, zijn naast de hier beschreven algemene voorwaarden onderworpen aan specifieke voorwaarden voor die Producten. Deze kunnen op eenvoudig verzoek bij PLANTYN worden bekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de hier beschreven algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.

20. De klant mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde, of hij/zij zou daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van PLANTYN moeten verkregen hebben.

21. De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, massale ziekte onder het personeel of de toeleveringsbedrijven van PLANTYN, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van PLANTYN). Indien een  partij zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden dan is die partij ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen, zonder dat daarvoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.

22. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal op geen enkele manier invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule binnen een redelijke termijn te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of zo veel mogelijk dezelfde economische impact als de nietige clausule.

23. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door PLANTYN houdt niet in dat Plantyn afstand doet van zijn rechten.

24. PLANTYN is een gedeponeerd merk. Het is andere partijen niet toegestaan om de merk PLANTYN en/of het logo te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLANTYN.

Privacy

Plantyn nv verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. Dagelijks werken en leren veel gebruikers met de leermiddelen, schooladministratiesystemen, technologie en diensten van Plantyn nv. Met name binnen de digitale versies van onze leermiddelen en schooladministratiesystemen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Door persoonsgegevens te verwerken kan lesmateriaal persoonlijker en beter worden afgestemd op de behoeften van gebruikers. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken.

Lees meer over het privacybeleid van Plantyn.