Evalueren & remediëren

Heb je nood aan evaluatie en remediëring bij de start van het nieuwe schooljaar?

Vorig schooljaar moesten leerkrachten op een andere manier lesgeven en werden leerlingen uit hun vertrouwde schoolomgeving gehaald. Het was onvermijdelijk dat bepaalde leerlingen hierdoor risico liepen op achterstand.

Wij willen dit schooljaar scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen opnieuw ondersteunen en een hart onder de riem steken. Daarom bieden wij heel wat handige tools aan en zetten wij sterk in op evaluaties en remediërend materiaal voor leerlingen in het basisonderwijs.

Ontdek in de volgende twee tabs al het (extra) materiaal dat je voor De Taalkanjers en De Wiskanjers kan inzetten.

Binnen onze taalmethode De Taalkanjers voorzien wij heel wat mogelijkheden om te evalueren en te remediëren:
 • Productevaluatie: bij elk thema voorzien wij op de LerarenKit bewerkbare toetsen in Word aan voor alle domeinen. We voorzien ook handige toetsenanalyses per net om het overzicht te bewaren per leerling .
 • Procesevaluatie: handige kijkwijzers op de LerarenKit helpen om leerlingen ook aan het begin van het schooljaar breed te evalueren.
 • Summatieve toetsen op de LerarenKit bevatten alle leerstof en doelen verspreid over 3 momenten doorheen het schooljaar (kerst-pasen-juni). 
 • Extra ondersteunende screeningsdocumenten op Scoodle Sprint (Evaluatie): helpen om snel een beeld te vormen van wat het niveau van een leerling is. Zo weet je ook onmiddellijk welk materiaal je kan inzetten om de leerling bij te werken.

We voorzien twee soorten screenings:

 • Screening 1: algemene competenties
  ○  Zelfsturende competenties om zelfstandig leerstof te verwerken
  ○  Sociale competenties die een inzicht geven over de houding van de leerling tegenover anderen
  ○  Emotionele competenties die na gaan of de leerling zich goed in zijn vel voelt
  ○  Motorische competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken
  ○  Talige basiscompetenties die een inzicht geven in de basisvaardigheden voor Nederlands
 • Screening 2: schooltaalcompetenties
  ○ Focus op doelen voor begrijpend lezen, taalbeschouwing en spelling
  ○ Screening 2 volgt de leerlijn en de te behalen doelen per leerjaar binnen De Taalkanjers.
  ○ Korte toetsen op Scoodle Play sluiten hierbij aan om het niveau van een leerling te bepalen.  

We bieden kant-en-klare evaluatiedocumenten aan die deze competenties screenen en suggesties doen met welk materiaal de leerling aan de slag kan om bij te werken. Op Scoodle Sprint is er ondersteunend materiaal om taalarme leerlingen een extra duwtje te geven: hulpkaarten, oefenbundels op lezen en taalbeschouwing, remediëringsmateriaal, …
Ook voor anderstalige nieuwkomers is er ondersteunend materiaal beschikbaar op Scoodle Sprint.  

Maar dit is niet alles:

 • 'Even opfrissen' bij elke herhalingsles:  herhaalt met 1 werkblaadje de leerstof binnen het domein taalbeschouwing. Even opfrissen zit ook in Scoodle Play.
 • Gedifferentieerde herhalingslessen binnen De Taalkanjers Taal (na 5 lessen) en Spelling (na 3 lessen)
 • Gedifferentieerde herhalingsoefeningen voor taal en spelling op Scoodle Play om extra te remediëren. Voor Spelling staan er ook extra drilloefeningen in Scoodle Play klaar.
 • Extra aanbod technisch lezen voor de onderbouw op Scoodle Sprint.
  Wanneer de school het leesniveau van de leerling bepaalt , heeft De Taalkanjers leesmateriaal klaar staan om extra in te oefenen op technisch lezen en bij te werken waar nodig. Meer info vind je in de visietekst op Scoodle Sprint.
 • De mogelijkheid om digitaal toetsen af te nemen in Scoodle Play om het niveau van de leerlingen te bepalen. 
  ○  Als leerkracht krijg je een directe evaluatie in Scoodle. Je kan de toets afspelen per leerling zodat je concreet ziet welke fouten gemaakt worden.
  ○  Je ontvangt remediëring op maat van de leerling bij elke basistoets.
 • Extra remediëringsmateriaal in de schoolzorgmappenreeks van De Taalkanjers. Klik hier voor meer info.

Voor onze wiskundemethode De Wiskanjers bieden we heel wat evaluatiemogelijkheden en remediëringsmateriaal aan:

 • Startlessen in de eerste twee weken van september met herhaling van de leerstof van vorig leerjaar. Vanaf schooljaar 20-21 bieden we na de startlessen vanaf leerjaar 2 een tussentijdse toets aan. Zo kun je vlot de beginsituatie van elke leerling aftoetsen.
 • Per week een gedifferentieerde herhalingsles op maat van de leerlingen geïntegreerd in het werkboek.
 • Parate kennis bij elke herhalingsles om een zicht te hebben op het snelrekenen (hoofdrekenen) en inzichtelijk rekenen.
 • Driloefeningen in Scoodle Play rond hoofdrekenen, maateenheden, procenten en breuken.
 • Automatisatieblaadje per week om de parate kennis levend te houden.
 • Kanjerwerkboek met 8 taken per blok als huiswerk en bij de voorbereiding van de toets.
 • Remediëringsles na de toets waarbij je per leerling een passende bundel kan afdrukken op basis van de toetsresultaten die je ingeeft in Scoodle.
 • De mogelijkheid om bij sommige bloktoetsen de toets digitaal af te nemen in Scoodle Play. 
  ○  Als leerkracht krijg je een directe evaluatie in Scoodle.
  ○  Je kan de toets afspelen per leerling zodat je concreet ziet welke fouten gemaakt worden.
 • Bij de toetsen Getallenkennis en Bewerkingen voorzien we een bloktoets of de mogelijkheid om deze leerstof in 2 delen te toetsen. Op die manier toets je de leerstof van de eerste 15 lessen in Deel A.  In Deel B toets je de overige lessen samen met de bloktoetsen van de andere domeinen.

Maar er is meer:

 • Kaartenboxen ondersteunen al je leerlingen met leuke opdrachten die ze zelfstandig kunnen maken wanneer er nog wat tijd is, bij hoeken- of contractwerk, bij afwezigheid van een leerkracht….
 • De Wiskanjers Twist geeft je sterke rekenaars extra boeiende en breinbrekende opdrachten waarbij wiskunde verweven wordt met wereldoriëntatie, media, muzische vorming, sociale vaardigheden, leren leren én taal.
  Je sterke rekenaars volgen de compacte route in hun De Wiskanjer werkboek en gaan daarna aan de slag met Twist. Zo blijven deze leerlingen ook betrokken bij het klasgebeuren én detecteer jij als leerkracht vroegtijdig uitval of tekortkomingen bij bepaalde onderdelen van wiskunde bij je sterke rekenaars.
 • Extra remediëringsmateriaal in de schoolzorgmappenreeks van De Wiskanjers. Klik hier voor meer info.
 • Instructiefilmpjes beschikbaar voor leerlingen via QR-code in de werkboeken om in te zetten bij pre-teaching of bij de lessen, taken en voorbereiding toetsen.
 • Tips in de handleiding om in een miniklas met de aanloopleerlingen even een stapje terug te zetten zodat ze vlot kunnen aanpikken bij de kernleerstof.

Jouw Kanjerklas plots in quarantaine?
Wij bieden tips!

We hopen uiteraard dat het niet nodig is, maar in deze onzekere coronaperiode kan je maar beter voorbereid zijn. Moet jouw Kanjerklas plots (voor een deel) in quarantaine? Geen nood, we blijven jullie ondersteunen. Hieronder vind je alvast enkele praktische tips over lesgeven op afstand. Meer info vind je in je lerarenkit en je kan ook steeds bij je vertegenwoordiger terecht. Wij weten niet op alle vragen een antwoord, maar we doen ons uiterste best om je zo goed als mogelijk te helpen! #samentegencorona

Wat kan je nu al doen?

Bekijk meer

Lesgeven op afstand

Bekijk meer

Extra tips

Bekijk meer

Wat kan je nu al doen?

Het contact met de ouders van je leerlingen is altijd belangrijk, maar in coronatijden misschien nog iets meer dan normaal. Zorg ervoor dat je op een duidelijke en heldere manier communiceert met ouders en dat zij op de hoogte zijn van de klassituatie.  

 1. Licht ouders preventief al in over wat je zal doen indien (een deel van) de klas in quarantaine moet. Communiceer altijd binnen hetzelfde kanaal en consequent met de ouders.

 2. Zorg dat al je leerlingen hun login en wachtwoord voor Scoodle Play kennen en reeds uitgeprobeerd hebben (in de klas en thuis). Je kan een etiket in de agenda kleven of de logingegevens mailen naar de ouders.

Je kan dit etiket eenvoudig terugvinden wanneer je naar je klas in Scoodle gaat en op 'Download etiketten' drukt.

Scoodle Play etiketten downloaden

Lesgeven op afstand

Lesgeven op afstand vraagt een grote aanpassing van leerkracht en leerling. Jullie moeten niet enkel een ander ritme volgen, maar je moet ook rekening blijven houden met de noden en behoeften van je leerlingen. Niet eenvoudig, maar met deze tips slaag je er hopelijk in om alvast duidelijke afspraken te maken met je leerlingen.

 1. Wil je een live-lesmoment houden, kies dan voor een vast moment en  ga na of alle leerlingen kunnen aansluiten. Voorzie een ander moment voor leerlingen die niet kunnen aansluiten.

 2. In je berichtenmodule in Scoodle Play kan je de uitnodiging voor een live-les delen. Dit doe je door op de knop 'Feedback sturen' in het scherm van je klas in Scoodle te drukken (zie beeld in de tab 'Wat kan je nu al doen?').

 3. Beperk je, zoals voorzien in de richtlijnen, tot maximum 4 uur per dag. Probeer dit indien mogelijk te spreiden (bv. 2 maal 2u). Maar doe dit niet lineair omdat sommige leerlingen jouw tijd meer nodig hebben dan anderen. Hou hier rekening mee wanneer je je planning opstelt.

 4. Beperk het lesgeven in groepjes van 5 tot maximum 7 leerlingen en probeer hierbij homogene groepen te kiezen. Het is fijner voor je leerlingen om in klasverband les te krijgen, maar praktisch is het niet. Je kan bijvoorbeeld wel een zwaai- of onthaalmomentje doen met iedereen samen.

 5. In je coronamap in de lerarenkit van je Kanjermethode vind je een voorstel van een afsprakenblad. Dit is ook beschikbaar als Word-bestand zodat je het kan aanpassen.

 6. Ga niet te snel en check regelmatig of je leerlingen het begrijpen. Nuttige info bij instructie op afstand vind je in dit digitaal artikel.

Gebruik je op school één of meerdere Kanjermethodes van Plantyn, dan kun je gebruik maken van een heleboel (extra) materialen.

 1. Maak je gebruik van de instructiefilmpjes bij De Wiskanjers en/of De Taalkanjers? Laat je leerlingen deze dan zeker al eens bekijken voor de les. Alle instructiefilmpjes kunnen leerlingen (en ouders) gratis raadplegen via www.wiskanjerfilmpjes.be en www.taalkanjerfilmpjes.be of door de QR-codes in het werkboek te scannen.

 2. Na een instructiemoment kan je de leerlingen naast de oefeningen in het werkboek ook de digitale oefeningen op Scoodle Play bij de les laten maken wanneer ze niet over het boek beschikken. Geef ook altijd duidelijk aan welke oefeningen je leerlingen wel en welke ze niet moeten maken.

 3. Heeft jouw school het Scoodle Sprint-pakket bij een Kanjermethode, dan kan je gebruik maken van de correctiesleutels zodat kinderen zelf kunnen verbeteren (al dan niet onder supervisie van de ouders). Mail deze correctiesleutels dan zeker door.

 4. In het Scoodle Sprint-pakket zijn er ook huiswerkblaadjes beschikbaar die je kan gebruiken. Voor wiskunde zijn er nu ook automatisatieblaadjes beschikbaar. 

 5. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kan je ook zorgmateriaal uit je lerarenkit in het Scoodle Sprint-pakket doormailen. We bedoelen dan het remediëringsmateriaal bij de toetsen of oefenbundels op taalbeschouwing en begrijpend lezen.

 6. Blijf je kinderen aanzetten en motiveren om zo veel mogelijk te lezen. In Scoodle Play zijn vanaf dit schooljaar oefeningen beschikbaar, gelinkt aan leesboeken van Clavis (www.klasbieb.be). Het Leeskoesterboekje is ook ideaal zodat de leerlingen alles goed kunnen bijhouden.

Extra tips

De impact van de coronacrisis is groot op het leven van volwassenen, maar zeker ook op dat van kinderen. Daarom blijft het belangrijk om, naast het lesgeven, ook aandacht te besteden aan leuke (en helaas minder leuke) momenten in het leven van je leerlingen. 

 1. Door de beperkte tijd, zullen we ons wellicht focussen op taal en wiskunde. Maar het kan ook leuk zijn om een muzische activiteit te doen of een opdracht voor WO te geven aan de kinderen.

 2. Kinderen zijn ook jarig in deze periode. Als juf of meester kan je de jarige op een originele manier in de bloemetjes zetten. Je kan bijvoorbeeld een leuke verjaardagskaart sturen via mail of post. Kinderen zullen die persoonlijke attentie zeker weten te waarderen.

 3. Heel wat ouders worstelen met de combinatie tussen thuiswerken en schoolwerk. Informeer hen op een vast ritme en op een toegankelijke en duidelijke manier. Wees bereikbaar voor hen en maak bijvoorbeeld de afspraak dat je telefonisch gedurende een bepaalde periode bereikbaar bent. Geef ook aan wanneer je mails zal beantwoorden.

 4. In deze tijden bestaat de kans dat kinderen geconfronteerd worden met rechtstreekse familie in het ziekenhuis of in het slechtste geval een overlijden. Maak dit zeker bespreekbaar. Het CLB kan je hierbij ook helpen. Nuttige tips vind je hier, maar ook op de websites van Awel en het Rode Kruis. Een aanrader is ook het boek 'Hart op Slot' van Elien Craenhals en Emy Geyskens over rouwverwerking bij kinderen.

 5. En onthoud ook altijd: Plantyn staat voor je klaar! Heb je vragen voor ons, dan kan je altijd mailen naar basisonderwijs@plantyn.com. Wij helpen je graag zo goed als mogelijk. #samentegencorona

Samen Kanjers