Voor de eerste graad: Impact NU

We actualiseerden op basis van jouw waardevolle feedback en op maat van de nieuwe eindtermen en leerplannen.
Het resultaat? Impact NU, waarin differentiatie een evidentie is!

Lees meer op de methodepagina van Impact NU.

Impact Nederlands: goed voor jouw gemoedsrust!

Er wordt veel van je verwacht als leerkracht Nederlands. Naast docent ben je ook een vakexpert, coach, teamspeler en administratief wonder. IMPACT Nederlands heeft alle troeven in huis om jou in al die taken te ondersteunen.

Leerlijn

IMPACT Nederlands is heel bewust simultaan ontwikkeld voor de drie graden, met een duidelijke horizontale en verticale leerlijn over de leerjaren heen. Doelen worden duidelijk geëxpliciteerd voor zowel de leerling als de leerkracht.

De leerlingen lezen via strategisch handelen (OVUR) en met behulp van specifiek
e woord- en leesstrategieën (bv. ELZA, hanteren van topische vragen, herkennen van tekstverbanden en -
structuren, cfr. kraakkaart). De tips en strategieën ontdekken en formuleren de leerlingen in de
eerste graad zelf. In de tweede en derde graad worden de vaardigheden verder aangescherpt.
 
Het materiaal dat in Impact Nederlands bij leesopdrachten aan bod komt, werd geselecteerd op basis
van de leerplandoelen en verschillende verwerkingsniveaus (beschrijvend, structurerend,
beoordelend) die daarbij horen. Je daagt de leerlingen uit met fragmenten die net boven hun niveau
zouden kunnen liggen. Door te kiezen voor een verschillend doelpubliek (teksten voor bekende en
onbekende leeftijdsgenoten, bekende en onbekende volwassenen) en in de werkvormen te opteren
voor meer of minder begeleiding beïnvloeden we ook de moeilijkheidsgraad van de oefeningen. De
leerkracht vindt in heel wat leeslessen suggesties om te differentiëren (via ander tekstmateriaal,
andere werkvorm, meer of minder begeleiding).
 
In de derde graad staat de leesopdracht binnen een deel ook soms inhoudelijk ten dienste van lessen
literatuur of taalbeschouwing. Tekstonafhankelijke vragen bieden bijvoorbeeld inzicht in
tekststructuren, terwijl met tekstafhankelijke vragen bepaalde kennisinhouden kunnen worden
aangebracht
Binnen Impact Nederlands zien we voor het schrijfonderwijs ook een grote rol binnen de klas
weggelegd. De schrijfopdrachten werden gekozen aan de hand van de leerplandoelstellingen en de
verschillende verwerkingsniveaus die daarbij aan bod komen. De leerlingen schrijven doorheen de
jaren enkel die teksttypes waarvan verwacht wordt dat ze die kunnen produceren. Dat doen ze vaak
onder jouw begeleiding. Zo krijg je zelf een beter zicht op de schrijfvaardigheden van jouw leerlingen.
 
Je begeleidt de leerlingen via strategisch handelen (OVUR) en expliciete, verschillende schrijfrondes.
Dat strategisch handelen zorgt er enerzijds voor dat leerlingen de schrijftaak aandurven, maar ook
dat ze de transfer kunnen maken van de ene schrijftaak naar de andere. Daarbij letten ze er ook altijd
op dat ze feedback uit vorige schrijfopdrachten zo goed mogelijk proberen te integreren in het nieuwe schrijven.
 
M. Kieft en G. Rijlaarsdam onderscheiden twee grote schrijverstypes: beeldhouwers en ingenieurs.
Een beeldhouwer vormt zijn ideeën over het onderwerp al schrijvend. Vaak gaat dat ten koste van de
structuur van de tekst die hij produceert. Het klassieke schrijfonderwijs richt zich vooral op de ingenieur. In Impact Nederlands schrijven de leerlingen via stappenplannen (OVUR) goed gestructureerde
teksten. Ze moeten op die manier vaak wachten met schrijven tot een brainstorm, een schema of een structuur is opgesteld en zien vaak het nut van de gevraagde voorbereiding niet in.
 
Door aandacht te hebben voor de verschillende schrijverstypes en tegelijk sterk in te zetten op
OVUR-stappenplannen, proberen we leerlingen inzicht te verlenen in hun schrijfproces. Op de
kraakkaart van de tweede en derde graad staan schrijftips. Tussentijdse stappen zoals peerevaluatie
(in de eerste graad sterk geleid door de leerkracht via naleeskaders), redactieraad of zelfstandige
schrijfrondes moeten hen ervan bewust maken dat een schrijfproduct niet in één keer ontstaat, maar
heel wat redactie vraagt. We werken dus niet alleen aan schrijfvaardigheid, maar vooral ook aan een
gezonde schrijfattitude
Spreekvaardigheid wordt zeer vaak ingezet in Impact Nederlands. Door frequent te werken met
activerende en coöperatieve werkvormen oefenen leerlingen hun spreek-en gespreksvaardigheid
voortdurend met (bekende) leeftijds genoten.
 
Daarnaast kan je in sommige lessen aan bepaalde deelvaardigheden of specifieke aspecten van
spreekvaardigheid werken. Je beoogt dan effectief een aantal doelstellingen en leerinhouden uit het
leerplan, bv. spreekgedrag en-houding, uitspraak, spreekdurf, spreekattitude.
 
In die deeloefeningen verfijnen we bovendien door het aanreiken van strategieën, spreektips en
gerichte feedback, zaken als structuur en timing van een presentatie (bv. pecha kucha) of de
aandacht voor je gesprekspartner. Ook staat het luisteren en spreken op elkaar afstemmen (bv. in
een debat) centraal.
 
De complexiteit van de opdrachten neemt met de jaren uiteraard toe door het doelpubliek aan te
passen (van bekende leeftijdsgenoot tot onbekende volwassene), door de spreekduur te verlengen
en door de afstand tussen het onderwerp en de spreker te vergroten. Daarnaast zijn ook in deze
vaardigheid de verschillende tekstniveaus (van beschrijvend tot beoordelend) een bepalende factor
voor de moeilijkheidsgraad van de oefeningen.
 
Verschillende taaltaken leiden tot een spreekproduct. Een (al dan niet uitgebreid) stappenplan loodst
de leerlingen doorheen het voorbereidende proces voor de spreekopdracht, waarna ze met de
feedback uit de deellessen, hun uiteindelijke product voor een publiek kunnen brengen. Door de
criterialijsten (voor evaluatie) op voorhand met hen te bekijken en/of te bepalen, laat je hen gericht
naar een product toe werken en kunnen ze ook zichzelf en medeleerlingen evalueren
In de eerste graad komt taalbeschouwing zeer expliciet voor. De leerlingen ontdekken sterk
afgebakende leerinhouden in lessen waarin de verschillende vaardigheden voldoende aan bod
komen. De lessen bevatten zowel taal- als communicatiegerichte oefeningen. De communicatiegerichte oefeningen maken de transferwaarde van de taalbeschouwelijke items duidelijk.
 
Taalbeschouwing wordt altijd functioneel aangeboden en staat telkens in het teken van de taaltaak.
Door de leerlingen te laten oefenen in verschillende contexten, zorg je ervoor dat ze de taalbeschouwelijke leerinhoud zelf gebruiken in andere situaties.
 
In de tweede graad gaan we dieper in op de leerstof die in de eerste graad aan bod kwam en breiden
we die leerstof uit met nieuwe begrippen. Voor elk deel in het derde jaar is er een les rond spelling
voorzien, die ook als BZL-les kan worden gebruikt.
 
De spellinglessen werden in de eerste plaats opgenomen om leerlingen met spellingproblemen te
ondersteunen. Leerlingen die aan het begin van het jaar goed scoren op de BSA-les rond spelling
kunnen de lessen overslaan.
 
De lessen over zinsleer kregen telkens een praktische insteek. Zo wordt er bijvoorbeeld regelmatig
een link gelegd met andere taalvakken. De lessen zijn in de eerste plaats een gelegenheid om
leerlingen te leren nadenken over het taalsysteem, zodat ze in de derde graad nog dieper kunnen
ingaan op de manier waarop taal functioneert.
 
Tot slot worden ook de woordsoorten systematisch aangebracht. De insteek van die lessen is niet
enkel leerstof overbrengen, maar de leerlingen vooral helpen het Nederlands correct te gebruiken
wanneer ze schrijven of spreken.
 
In de derde graad besteden we aandacht aan taalbeschouwelijke attitudes, taalgebruik en
taalsysteem. De taalbeschouwelijke kennisinhouden hebben we waar mogelijk geïntegreerd in
vaardigheidslessen. Tekststructuren bijvoorbeeld zijn perfect combineerbaar met lees- of
schrijfopdrachten. En voor taalzorg op zinsniveau vertrekken we bij voorkeur van de schrijfproducten
van leerlingen. Met activerende en uitdagende werkvormen (bv. zinnenveiling) proberen we
leerlingen te motiveren om actief te reflecteren over hun eigen taalgebruik en het Nederlandse
taalsysteem.
 
De thematische taalbeschouwelijke domeinen (bv. sociolinguïstiek, psycholinguïstiek) benaderen we
enerzijds vanuit hun eigen belevingswereld en anderzijds vanuit recente wetenschappelijke
inzichten. Het Vademecum bij Impact Nederlands biedt daarbij ideale theoretische ondersteuning
In de eerste graad is er sprake van expliciet spellingonderwijs. In ieder deel van
Impact Nederlands 1 en oefenen de leerlingen hun spellingvaardigheden in. Dat doen ze via activerende werkvormen, zoals begeleid zelfstandig leren (BZL).
 
De spellingitems komen aan bod in het teken van schrijfvaardigheden. Zo herhalen de leerlingen
bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in de ovt via fragmenten uit Anne Franks dagboek.
Daarna schrijven ze zelf een dagboekfragment uit.
 
In de tweede graad ligt de klemtoon op het inoefenen van de eerder verworven spellingregels (bv.
leestekens, woordtekens). Daarnaast worden ook enkele nieuwe spellingitems (bv. Engelse
werkwoorden) aangebracht. Voor elk deel in het derde jaar is er een les rond spelling voorzien, die
als traditionele les of als BZL-les kan worden gebruikt.
 
De spellinglessen werden in de eerste plaats opgenomen om leerlingen met spellingproblemen te
ondersteunen. Leerlingen die aan het begin van het jaar goed scoren op de BSA-les rond spelling
kunnen de lessen overslaan.
 
In de derde graad staat de spellingattitude van de leerlingen centraal. Leerlingen missen vaak de
ingesteldheid om de spellingregels altijd correct toe te passen. Door hen bewust te maken van de
impact die correcte spelling binnen communicatie heeft, probeer je aan die attitude te werken.
Een digitale BSA-oefening peilt bovendien hoe correct leerlingen de spellingregels kunnen toepassen.
Na de oefening krijgt elke leerling een traject op maat voorgeschoteld, dat hij in samenspraak met de
leerkracht in eigen tempo kan afhandelen

Lescomfort

De handleiding bestaat uit een verkleinde weergave van het leerwerkboek, aangevuld met:

 • lesfiches met vermelding van eindtermen en leerplandoelen,  leerlijnkader, benodigd materiaal, leerlingbetrokkenheid ...
 • oplossingen en modelantwoorden
 • didactische wenken (variatie, richtvragen, transfermogelijkheden ...)
 • duiding en achtergrondinformatie
 • suggesties voor differentiatie
 • suggesties voor evaluatie (toetsen, taken, oefeningen)
 • verwijzingen naar extra materiaal: remediëringsmogelijkheden, portfolio, transcripts ...

Al het digitale materiaal is voor jou beschikbaar in jouw Lerarenkit die je activeert in Scoodle.

Deze Lerarenkit bevat:

 • e-boek (inclusief oplossingen, audio- en beeldfragmenten, koppelingen naar urls ...)
 • alle materiaal in handige lesfiches per leerjaar
 • audio- en beeldfragmenten, alsook speciaal ontwikkeld flip-de-klasmateriaal
 • digitale agenda met rapportering van jaarplan, leerlijn en jaarvorderingsplan
 • toetsen
 • extra materiaal bij de opdrachten in het leerwerkboek
 • online oefenplatform

Bekijk hier de evaluatiemogelijkheden van Impact Nederlands.

Hier kan je de mogelijkheden voor remediëring en differentiatie zien.

 Selecteer kolommen 
Titel ISBN Prijs aantal
Impact Nederlands 3 aso Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-4329-1
€28,65
+
Impact Nederlands 3 Handleiding
978-90-301-4339-0
€44,05
+
Impact Nederlands 3 Lerarenkit
978-11-301-3523-7
€60,00
+
Impact Nederlands 4 aso Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-4330-7
€28,65
+
Impact Nederlands 4 Handleiding
978-90-301-4340-6
€44,05
+
Impact Nederlands 4 Lerarenkit
978-11-301-3525-1
€60,00
+
Impact Nederlands 5 aso Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-4331-4
€22,40
+
Impact Nederlands 5 Handleiding
978-90-301-4341-3
€43,00
+
Impact Nederlands 5 Lerarenkit
978-11-301-3527-5
€60,00
+
Impact Nederlands 6 aso Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-4332-1
€22,40
+
Impact Nederlands 6 Handleiding
978-90-301-4342-0
€43,00
+
Impact Nederlands 6 Lerarenkit
978-11-301-3529-9
€60,00
+
Impact Nederlands Vademecum 2de graad
978-90-301-4335-2
€14,25
+
Impact Nederlands Vademecum 3de graad
978-90-301-4336-9
€15,15
+
Karakters Bronnenboek (3de graad)
978-90-301-4333-8
€35,35
+