<b>Taalstimulerende zorg voor taalarme en anderstalige leerlingen</b>

Taalstimulerende zorg voor taalarme en anderstalige leerlingen

De Taalkanjers wil elke leerkracht, elke zorgondersteuner en elk team zo goed mogelijk ondersteunen bij het realiseren van een geïntegreerde aanpak waarbij elke leerling optimale ontwikkelkansen krijgt in de klas.

Naast onze basismethode De Taalkanjers bieden we vanaf september 2020 een digitaal aanbod in Scoodle Sprint aan voor:

 • alle leerlingen om samen op verschillende taalniveaus aan de slag te gaan;
 • alle leerlingen die een extra duwtje nodig hebben;
 • taalarme leerlingen met een grotere achterstand;
 • anderstalige leerlingen.

Vraag nu (digitaal) inkijkmateriaal aan
Je regioverantwoordelijke neemt contact op en bezorgt je graag (gratis) digitaal inkijkmateriaal.

Onze accenten

Wij focussen sterk op:

 • Voldoende zelfstandig werk
 • Interactiemogelijkheden op verschillende taalniveaus
 • Vaste en herkenbare structuur voor leerkracht en leerling
 • Veilige houvast voor elke leerling
 • Sterke auditieve ondersteuning
 • Ondersteunende tools voor permanente evaluatie
   

Hierdoor kan elke leerling actief deelnemen aan het klasgebeuren!

 

Aanbod op schoolniveau

Hoe kunnen we inzetten op extra taalondersteuning op school?

 • Woordenschatondersteuning
 • Omkadering anderstalige nieuwkomers
 • Tips voor taalbadlessen
 • Tips rond ouderbetrokkenheid
 • Tips rond vrij lezen en plezierlezen voor meertalige en anderstalige leerlingen
 • Aankleding klaswanden (posters) en extra materialen om doorheen hele school te gebruiken
   

Op Scoodle Sprint staan kant-en-klare houvasten om op schoolniveau te werken aan meertaligheid en taalbeleid. Samen met de expertise van externe organisaties bieden we een waaier aan tips, woordenschatondersteuning, doelenlijsten en extra materiaal om de implementatie van een schoolbrede zorgvisie te ondersteunen.

Aanbod op klasniveau

Bij elke les van De Taalkanjers kun je aan de slag met kant-en-klare suggestiefiches op klasniveau die je kunt vinden op Scoodle Sprint. Je krijgt bruikbare suggesties op verschillende taalniveaus en extra materiaal dat je kunt inzetten om alle lessen voor elke leerling vlot te laten verlopen

Ons doel met de suggestiefiches is om leerlingen zoveel mogelijk bij de les te blijven betrekken.

>> Bekijk hier een voorbeeld van een suggestiefiche.

Sommige leerlingen kunnen met wat extra ondersteuning de gewone lessen volgen. Voor hen bieden we enkele hulpmiddelen aan:

 • tips op de suggestiefiches bij elke les van De Taalkanjers;
 • hulpkaarten op basis van de onthoudkaders uit de werkboeken;
 • eenvoudige stappenplannen;
 • remediëringsmateriaal na de toetsen (taalbeschouwing en spelling);
  >> Bekijk hier een voorbeeld.
 • ideeën om de woordenschat in te zetten aan de hand van leuke tussendoortjes;
 • extra digitale oefeningen op aanloopniveau via Scoodle Play;
 • hoekenwerk (spelling).

De leerlingen met een grotere achterstand kunnen in de lessen aan de slag met extra materiaal. Voor de leerkracht staat dit opgelijst op de suggestiefiche van de les. Daarnaast bieden we voor begrijpend lezen, taalbeschouwing en spelling oefenmateriaal op verschillende niveaus aan.
Dit materiaal volgt de leerlijn van De Taalkanjers.


 

De anderstalige leerlingen kunnen met ons aanbod naast de taalbadklas zelfstandig aan de slag. Ze krijgen hierbij steeds auditieve en visuele ondersteuning. 

Leesbundels

 • 20 herkenbare teksten op niveau van de leerlingen.
 • De 20 tekstjes hebben een opbouw in moeilijkheid.
 • De inhoud sluit aan bij elke leeftijdsgroep.
 • De 20 tekstjes vormen samen één leuk verhaal met een variatie aan teksttypes.
 • Na elk tekstje kan de leerling in de bundel zelfstandig oefeningen maken waarin technisch lezen (woordenrijen lezen), begrijpend lezen en schrijven worden ingeoefend.
   

Voorbeeld teksttype 'dialoog' uit de leesbundel:

Spellingsbundels

 • Aandacht voor klanken en letterherkenning.
 • Aandacht voor het vormen van schrijfletters.
 • Extra inoefening via het online oefenplatform Scoodle Play
   

Themabundels

 • Aandacht voor basiswoordenschat
 • Aandacht voor taalbeschouwing: gebruik van werkwoorden, verwijswoorden, voorzetsels, verbanden tussen woorden (tegenstellingen, synoniemen …)
 • Aandacht voor verschillende lettertypes: leesletters, schrijfletters en drukletters
 • Aandacht voor het leren stellen van correcte vragen en het vormen van correcte zinnen
 • Aandacht voor visuele ondersteuning aan de hand van praatplaten, foto’s en prenten
 • Extra inoefening via het digitale oefenplatform Scoodle Play
 • Tien thema’s met aandacht voor extra woordenschat die leerlingen nodig hebben om snel een taal te verwerven.
 • De thema’s die aan bod komen zijn:
  *   de school
  *   het verkeer
  *   kledij
  *   lichaam en ziek zijn
  *   wonen
  *   familie
  *   voeding
  *   vrije tijd
  *   dieren
  *   beroepen

Digitaal
Scoodle & Scoodle Play

Binnen het aanbod aan taalstimulerende zorg kunnen de leerlingen op hun niveau aan de slag met extra oefeningen via het online oefenplatform Scoodle Play.

 • Aanloopoefeningen die aansluiten bij elke les van De Taalkanjers
 • Oefeningen op de woordenschatwoorden van elk thema
 • Oefeningen bij elk onderdeel van het taalbeschouwingspad
 • Oefeningen op elk onderdeel van het spellingspad
 • Oefeningen op de woordenschat van de themabundels voor anderstalige leerlingen
 • Oefeningen op spelling voor anderstalige leerlingen

Woordenschat

Bij elk thema van De Taalkanjers bieden we extra woordenschatondersteuning.

Op de suggestiefiches kun je extra tips terugvinden voor woordenschatuitbreiding. Je kunt extra woordenschat met de leerlingen overlopen of speels laten inoefenen aan de hand van woordenschatspelletjes. Je gebruikt hiervoor de woordenschatkaartjes van de kopieerbladen of je noteert zelf de in te oefenen woordenschat.

Voorbeelden woordenschatspelletjes - De Taalkanjers 4 - deel A:

Voor taalarme leerlingen die een extra duwtje nodig hebben:

 • Op de kopieerbladen van elk thema kun je afbeeldingen met schrijflijnen vinden bij de themawoordenschat van De Taalkanjers.
  Je kunt hiermee een beeldwoordenboek maken op maat van elke leerling.
 • De themawoordenschat bieden we ook op A4-formaat aan om op te hangen in de klas.
 • Je kunt nog meer themawoordenschat inzetten aan de hand van de woordenschatwolken.
 • De leerlingen kunnen aan de slag met oefeningen op de themawoordenschat en woordenschat uit de teksten via het online oefenplatform Scoodle Play.

Voor taalarme leerlingen die een grotere achterstand hebben:

 • In de paden voor taalbeschouwing en begrijpend lezen zal de leerling extra oefeningen krijgen rond woordenschat. De betekenis van woorden, verwijswoorden, letterlijk en figuurlijk taalgebruik ... worden aan de hand van onze leerlijn op het niveau van de leerling aangebracht.
 • Bij elk thema kun je extra woordenschat inzetten bij de lessen. Die is terug te vinden op de kopieerbladen van de suggestiefiches.

Voor anderstalige leerlingen:

 • In tien themabundels met praatplaten kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met de basiswoordenschat.
 • Afbeeldingen met woordbeelden ondersteunen de leerlingen tijdens het maken van de oefeningen.
 • De leerlingen kunnen aan de slag met oefeningen op de basiswoordenschat uit de themabundels via het online oefenplatform Scoodle Play.

Remediëring

Wanneer een leerling na de evaluatie nog steeds inoefening nodig heeft, kun je aan de slag met de 13-delige schoolmappenreeks van De Taalkanjers.
De schoolzorgmappen bieden prikkelarm materiaal aan die voldoen aan de minimum doelen voor taal.

>> Ontdek hier meer over De Taalkanjers Schoolzorg.

 

Benieuwd?
Doorblader de infobrochure met meer info en voorbeelden!

Zonder oplossingen

 

Met oplossingen